لایسنس

لایسنس دایرکت ادمین سرور مجازی

لایسنس دایرکت ادمین ویژه سرورمجازی
زمان فعالسازی بین یک دقیقه تا سه ساعت

لایسنس سی پنل سرور اختصاصی

لایسنس سی پنل ویژه سرور اختصاصی

لایسنس سی پنل سرور مجازی

لایسنس سی پنل ویژه سرور مجازی