دامین ها

شروع خود را تجربه میزبانی وب با ما با وارد کردن نام دامنه خود را برای ثبت، انتقال و یا به سادگی خرید میزبانی برای زیر ...

دامین خود را چک کنید:

قیمت دامین ها

دامین سالیانه ثبت تمدید انتقال
.com یک 45000 تومان 50000 تومان 50000 تومان
.net یک 45000 تومان 50000 تومان 50000 تومان
.biz یک 45000 تومان 50000 تومان 50000 تومان
.us دو 45000 تومان 50000 تومان 50000 تومان
.co.uk دو 45000 تومان 50000 تومان 50000 تومان
.info یک 45000 تومان 50000 تومان 50000 تومان
.org یک 45000 تومان 50000 تومان 50000 تومان
.pk یک 45000 تومان 50000 تومان 50000 تومان
.com.pk یک 45000 تومان 50000 تومان 50000 تومان
.net یک 45000 تومان 50000 تومان 50000 تومان
.com یک 45000 تومان 50000 تومان 50000 تومان
.jp یک 45000 تومان 50000 تومان 50000 تومان
.ws یک 45000 تومان 50000 تومان 50000 تومان
.net یک 45000 تومان 50000 تومان 50000 تومان
.com.de یک 45000 تومان 50000 تومان 50000 تومان
.mx یک 45000 تومان 50000 تومان 50000 تومان
.com.mx یک 45000 تومان 50000 تومان 50000 تومان
.co.za یک 45000 تومان 50000 تومان 50000 تومان
.com یک 45000 تومان 50000 تومان 50000 تومان
.pro یک 45000 تومان 50000 تومان 50000 تومان
.cc یک 45000 تومان 50000 تومان 50000 تومان
.eu یک 45000 تومان 50000 تومان 50000 تومان
.com یک 45000 تومان 50000 تومان 50000 تومان
.org.uk یک 45000 تومان 50000 تومان 50000 تومان
.asia یک 45000 تومان 50000 تومان 50000 تومان
.tel یک 45000 تومان 50000 تومان 50000 تومان