سرور اختصاصی

پنل اول

150000تومان

ماهیانه
 • 90GB SATA2 HDs
 • 2TB Bandwidth
 • 2GB* DDR2 RAM
 • Layered Photoshop Files
سفارش دهید
پنل دوم

150000تومان

ماهیانه
 • 90GB SATA2 HDs
 • 2TB Bandwidth
 • 2GB* DDR2 RAM
 • Layered Photoshop Files
سفارش دهید
پنل سوم

150000تومان

ماهیانه
 • 90GB SATA2 HDs
 • 2TB Bandwidth
 • 2GB* DDR2 RAM
 • Layered Photoshop Files
سفارش دهید
پنل سوم

150000تومان

ماهیانه
 • 90GB SATA2 HDs
 • 2TB Bandwidth
 • 2GB* DDR2 RAM
 • Layered Photoshop Files
سفارش دهید

سرور اختصاصی

انتقال فایل های پرتال

توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید.

آماده مجازی سازی

توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید.

پشتیبانی 24 ساعته

توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید.

راه اندازی آسان

توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید.

سازگاری کامل

توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید.

گارانتی 100%

توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید.